Details page

Songvår fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Til tross for navnet, ligger Songvår fyr på Hellersøya. Tidligere var beiterettighetene på øya delt mellom flere bruk inne på fastlandet. Det samme gjaldt de viktige lakserettighetene. Da det ble klart at staten ville overta hele øya og ikke bare få skilt ut en tomt til fyret, protesterte bøndene på det sterkeste. Det hele endte med at staten måtte gå til ekspropriasjon. I tillegg til husdyrbeite, var øya også et viktig hekkeområde for sjøfugl. I dag er hele øya fredet som fuglereservat, med ferdselsforbud utenfor den oppmerkede gangveien mellom landingen og fyret i hekketiden (15.04-15.07). Hellersøya er også del av “Oksøy – Ryvingen landskapsvernområde”. Fyrstasjonen eies av Staten ved Kystverket. I dag har Kystverket en avtale med foreningen Songvår fyrs venner om ny bruk og vedlikehold av bygningene.

Fyret og farvannet
Songvår fyrstasjon ble opprettet i 1888 som en direkte følge av at hvalfangstfartøyet D/S Vardøhus forliste ved Langeboene utenfor Harkmark, litt lenger vest, året før. 46 mennesker omkom i tragedien og bare to ble reddet. Samtidig med fyret ble den karakteristiske fyrlykta på Tøodden anlagt, for å bedre innseilingen til Ny-Hellesund. Det første fyret på Songvaar var utstyrt med et 3. ordens linseapparat, og det sektorskjermede lyset skulle først og fremst bidra til at passerende skip holdt seg klar av boer og skjær i det urene farvannet mellom kystfyrene på Oksøy og Ryvingen. Senere er det også anlagt en fyrlykt på Ballastskjærene for ytterligere sikring av farvannet.

Fyrliv på Songvår
Den første fyrbygningen på Songvår var en enkel bolig i tre, påbygget et lyktehus i det ene hjørnet, beregnet på “en fyrvokter med husstand”. I tillegg var det et uthus med fjøs og høylåve, en oljebod og et båtnaust med opptrekk. Den første fyrvokteren fikk dyrkingsbidrag fra staten og klarte etter hvert å fø ei ku i tillegg til noen sauer og høns på øya. De første årene måtte skolebarna innlosjeres hos folk i Ny-Hellesund, men etter hvert ble det ansatt egen guvernante for fyrbarna. I 1901 ble det opprettet en stilling som fyrassistent på Songvår. Assistenten måtte bo sammen med vokteren og hans familie helt fram til en egen assistentbolig ble bygget i 1938. I 1955 ble Songvår turnstasjon og familiene flyttet på land. Den gamle fyrvokterboligen ble solgt og revet, mens assistentboligen ble ominnredet til hybler. Da den nye fyrbygningen skulle tas i bruk i 1950, ble den gamle fyrlinsa av 3. orden flyttet over. I tillegg fikk stasjonen et nautofon tåkeanlegg. Den stilrene betongbygningen ble tegnet av de kjente arkitektene Blakstad og Munhte-Kaas som også hadde ansvaret for utformingen av de fleste fyrene i Finnmark som var blitt ødelagt under krigen. Songvår fyr framstår nærmest identisk med Bøkfjord, landets nordligste fyrstasjon. Fyrstasjonen ble automatisert og avbemannet i 1987.Songvår fyr


Foto: Arve Lindvig

I mars 1887 forliste hvalfangstskuta D/S Vardøhus utenfor Harkmark på vei fra Sandefjord til fangststasjonen i Finnmark. 46 mennesker omkom, bare 2 ble reddet. Etter forliset ble det framsatt krav om at lyset på Ryvingen fyr måtte forsterkes, men etter nærmere vurdering ble det bestemt at det skulle opprettes et nytt fyr mellom Oksøy og Ryvingen. Songvår fyr, som ligger på Hellersøy, ble tent allerede 1. november året etter - i 1888. Det første fyret besto av en enkel trebygning med lyktehus i det ene hjørnet. Linsa var av 3. orden. I tillegg var det uthus med fjøs, oljebod og et naust. Til å begynne med gikk fyrvokterfamiliens barn på skole i Hellesund, men fra 1900 ble det ansatt gurvernante som skulle drive skole på fyret. Lille julaften dette året omkom daværende fyrvokter J. Pedersen under seilas hjem fra Hellesund, hvor han hadde hentet post. Enka ble sittende igjen med 4 barn på øya. Hun overtok ansvaret som fyrvokter fram til ny ble ansatt sommeren etter. I 1938 ble det reist egen bolig for fyrassistenten. Dagens betongfyr sto ferdig i 1950. Det gamle linseapparatet ble flyttet, og stasjonen fikk i tillegg et nautofon tåkeanlegg. Allerede i 1955 var det slutt på ordningen med bofaste familier på fyret. Den gamle fyrbygningen ble revet og driften lagt om til tørnstasjon. I dag er det Søgne kommune som disponerer fyret sammen med Søgne dykkerklubb. Hellersøy er fredet som fuglereservat.

Songvår fyr


Foto: Arve Lindvig

Songvår fyr


Foto: Arve Lindvig

Songvår fyr


Foto: Arve Lindvig