Details page

Vingleia fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Vingleia fyr ble etablert i 1921. Fyrstasjonen var av enkleste type, der det het seg at “fyrvokter med husstand»” skulle stå for drifta. I regelen innebar det at fyrvokterens kone og ofte barn, måtte i stor grad bidra til driften av fyret, uten at det ble honorert nevneverdig. “Husstanden” fikk bare et påslag som utgjorde en tidel av lønna til fyrvokteren, som i seg sjøl ikke var spesielt godt betalt. Vingleia fyrstasjon ble avbemannet i 1985. I dag har Kystverket inngått samarbeid med Trøndelags Kysthistoriske Museum om ny bruk av fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Fiskerne på Frøya hadde en rekke ganger hevdet og krevd at det måtte komme et fyr på nordsiden av Mausundvær. De mente at mellom Sula og Finnvær var Vingleia den viktigste innseglinga å få opplyst. Gjentatte ganger hadde dette og blitt lagt frem for Stortinget, og i budsjettproposisjonen for 1920-21, lyktes man med å få politikerne på lag.


Vingleia fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Vingleia fyr


Fyret på Skarvflesa ved Vingleia kom som det fjerde og siste fyret i øyriket Froan (etter Halten 1875, Sula 1907 og Finnværet 1912). Fyrstasjonen ble etablert i 1921, som et leifyr inn til Frohavet. Fyrvokterfamilien hadde ganske god plass, med to stuer, kjøkken og bad i første etasje I boligen. Andre etasje inneholdt vaktrom, samt to soverom. Øverst tronet det runde lyktehuset. Lyshøyden var 16 meter over høyvann, og lysvidden 13 n mil. Deler av Froan ble fredet allerede i 1979 – Norges største sammenheng­ende fredete kystområde (unntatt Svalbard). Formålet med fredningen var å verne et rikt og interessant dyre- og planteliv og bevare leveom­rådene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Området fikk Ramsar-status i 2003. Dette medfører at ilandstigning og ferdsel på Vingleia som hovedregel ikke tillates mellom 1. april og 10. august. Mausund Velforening har avtale med Kystverket om et visst vedlikehold av Vingleia. Foreningen arrangerer åpen fyrdag etter fredningsperioden, som regel i midten av august. Fyret kan også leies etter dette tidspunktet. Foreningen tilbyr båtskyss, og det er lagt ut ei flytebrygge for å lette ilandstigninga.

Filmen er laget av Eli Johanne Ellingsve i samarbeid med Multimediasenteret ved NTNU, Trondheim. Filmen er produsert på oppdrag for Frøya kultur og kompetansesenter.