Details page

Historiske uthavner i verdensklasse


Foto: Jan-Robert Jore
Langs kysten av Agder finner man flere gamle uthavner. Samlet utgjør disse et særegent kulturmiljø av nasjonal og internasjonal betydning. Uthavnene vokste frem i seilskutetiden i Europa, da strekningen mellom Nordsjøen og Østersjøen var en av de viktigste handelsrutene i Nord- Europa. Seilskutene som passerte langs kysten av Agder hadde behov for trygge havner der de kunne søke ly, få forsyninger og reparere skader. Dette gav næringsgrunnlag for befolkningen langs kysten, og i uthavnene vokste det frem funksjoner som losstasjon, tollvesen, reparasjonsverft, gjestgiveri og butikk. Skutene kunne i perioder ligge i ro i flere dager eller uker i påvente av riktige vindforhold, og det var derfor en tett kontakten mellom befolkningen i uthavnene og europeiske sjømenn. Mot slutten av 1800-tallet ble uthavnenes posisjon svekket som en følge av at dampskip tok over størsteparten av skipstrafikken. Mange av uthavnene ble gradvis fraflyttet. I dag er uthavnene godt bevarte kulturmiljø og historiske spor, men de er sårbare for endringer og ytre påkjenninger. Aust- Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har derfor vedtatt en felles strategi og opprettet et prosjekt med tittelen Uthavner i verdensklasse. Målet er å få ny kunnskap om uthavnene og arbeide for å gi dem en helhetlig og bærekraftig forvaltning. Fylkeskommunene deltar også i Interregprosjektet HERICOAST, og gjennom samarbeid og erfaringsutveksling med andre regioner i Europa skal vi lære mer om forvaltning av kulturminner i kyst- og elveområder.
Se også www.interregeurope.eu/hericoast


Historiske uthavner i verdensklasse

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset