Details page

Ruin etter fyrlykt Røyrasund


Foto: Frode Pilskog
Ruin etter fyrlykt. Fyrlyka vart opphavleg sett opp i 1897. Lyset var okkulterande med 4 sektorar, 2 kvite, 1 raud og 1 grøn. Lyshøgda var 4,6 m over havnivå. Støypt lykt med molo og rekkverk om lag 80 cm høg. Halve moloen er borte. Har vore om lag 8 m lang (opphavleg 12-15 m) og 0,8 m brei. 9 m N for molo, Ruin etter oljebud. Alt treverkt er borte. Fin steintrapp med stor steinhelle framføre. Fire forankringsboltar rundt. Ei stø ligg omlag 15 m V av molo i le av eit lite nes. Dårlege landingsforhold rundt molo. Støa har sannsynlegvis vore nytta i samband med vedlikehald og transport av olje. Erstatta av lykt på brukaret til Herøybrua i 1976.


Ruin etter fyrlykt Røyrasund


Foto: Frode Pilskog
Ruin of the oil shed. The flat stone is part of a stair

Ruin etter fyrlykt Røyrasund


Foto: Frode Pilskog
Ruin of major light, originally erected in 1897. The lamp was occulting with 4 sectors, 2 white, 1 red and 1 green. The beam height was 4.6 m above sea level. Cast iron lantern with breakwater and railings about 80 cm high. Half the breakwater is missing. Used to be about 8 m long (originally 12-15 m) and 0.8 m wide. 9 m N of breakwater, ruins of oil shed. All the timber is gone. In front of it remain the fine stone steps with large stone slab. Four mooring bolts around it. A slipway lies roughly 15 m W of the breakwater sheltered by a small promontory. Difficult to land round the breakwater. The slipway has probably been used in connection with maintenance and transport of oil. Replaced by a major light on northern bridge pier of Herøybrua in 1976.