Details page

Sula fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Sula fyr vart oppretta i 1909. Då hadde man allereie i meir enn hundre år jobba med å få fyr på staden. Dei fyrste planane om eit fyr på Sula, går heilt tilbake til dansketida. Då var den danske overlosen på inspeksjon i Noreg. Han peika på nytta med - “at oprette en paa Øen Sulen beliggende Fyrindretning der til like kunde tjene som et Dagmerke”. Eit 12 alen høgt tårn vart bygde i 1793, men straks ein var ferdig, rasa tårnet. Tårnet vart reist på ny i 1804, men trass i at det vart ståande, kom det ikkje fyrlys på Sula før eit heilt nytt åttekanta tårn vart reist i 1909. Sula fyrstasjon vart avfolka i 1974, og det meste av bygningane er overtatt av lokale aktørar, som legg til rette for allmenta på fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eig bere fyrtårnet, men heile fyrstasjonen er freda etter kulturminnelova. Fyret og farvatnet - Sjølv om ein tidleg hadde fatta interesse for eit fyr på øya Sula, var det først på 1870-talet at ein reell diskusjon oppstod. Sula fyr ivareteke både skipstrafikken i den ytre leia, så vel som den skjermar for fiskefartøya i den indre leia. Det vardeliknande tårnet gjer installasjonen godt egna som dagmerke og.


Sula fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Sula fyr


Øya Storsula skal ha vært et ledd i det gamle vete- og varslingssystemet som ble grunnlagt i middel­alderen. Det første fyrtårnet på øya ble bygd i 1793, av stein og jord, og fungerte lenge som dagmerke uten lys. Den fyrgryta som skulle plasseres på toppen, for å romme fyrblusset, kom aldri på plass. Tårnet forfalt raskt på grunn av den manglende fyrgryta. I 1804 ble det bygd et nytt tårn, denne gang av stein, på samme sted som det første. Heller ikke dette fyret kom i drift. I siste halvdel av 1800-tallet ble spørsmålet igjen reist om en form for lys i området, noe som førte til oppretting av Halten fyr i 1875. Fyrlyset på Sula kom først i 1909. Et forholdsvis lavt åttekantet murtårn – 13 meter – ble da oppført på Sulshaugen, på toppen av Stor­sula. Takket være lyshøyden over høyvatn – 43,5 meter – når fyrsveipet 18 nautiske mil til havs.Fyrstasjonen ble automatisert og avbemannet i 1974. Tårnet er fredet av Riksantikvaren. Fyrboligen er overtatt av Stiftelsen Sula fyr. Sula har forbindelse med Frøya ved hurtigbåt og bilferge. 

Filmen er laget av Eli Johanne Ellingsve i samarbeid med Multimediasenteret ved NTNU, Trondheim. Filmen er produsert på oppdrag for Frøya kultur og kompetansesenter.